DandelionZorg


Go to content

Klachtenprocedure

Praktische informatie

DandelionZorg hecht aan tevreden relaties. De kwaliteit van onze dienstverlening heeft dan ook een hoge prioriteit. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat u een op- of aanmerking heeft op onze dienstverlening. In dat geval nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. DandelionZorg doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Vindt u dat uw klacht niet juist is afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van DandelionZorg.

Hoe dient u een klacht in?

1. Bij klachten over onze dienstverlening wendt u zich bij voorkeur rechtstreeks tot uw eerste aanspreekpunt bij DandelionZorg zodat deze meteen actie kan ondernemen.

2. Een klacht dient schriftelijk per brief te worden gemeld binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht.

3. In de klacht dient duidelijk te worden vermeld:
a. de naam en het adres van degene die de klacht indient;
b. de dagtekening;
c. de datum waarop of de periode waarin de klacht is ontstaan;
d. de dienstverlening waarop de klacht betrekking heeft;
e. een volledige en nauwkeurige omschrijving van de klacht.

4. De brief stuurt u naar:
Klachtencommissie DandelionZorg
De Kweek 12
6741 ET Lunteren

Hoe behandelen wij uw klacht?

1. Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
2. DandelionZorg neemt binnen 10 werkdagen contact met u op om de klacht met u door te nemen, waarbij getracht wordt direct tot een oplossing te komen.
3. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
4. Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van 1 jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren.Welkom | DandelionZorg | DandelionTraining | Praktische informatie | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu