DandelionZorg


Go to content

Algemene Voorwaarden

Praktische informatie

Algemene voorwaarden van DandelionZorg

Inleiding
In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliŽnten en de zorgaanbieders van DandelionZorg. De algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van DandelionZorg en de cliŽnt.

Artikel 1. Algemeen

 • DandelionZorg is een maatschap.
 • DandelionZorg gaat overeenkomst aan met cliŽnt. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen DandelionZorg en de cliŽnt.


Artikel 2. Zorgdossier en privacy

 • DandelionZorg verplicht zich tot geheimhouding van al wat haar in het kader van de hetgeen in uitoefening van de werkzaamheden, met betrekking tot de cliŽnt en diens huisgenoten, ter kennis komt, behalve als het in het kader van een goede zorgverlening noodzakelijk is om daarvan af te wijken.
 • Ter bescherming van de privacy hanteert DandelionZorg een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt ondermeer het recht op inzage in en geheimhouding van gegevens.
 • Er wordt een zorgdossier aangelegd, deze is bij de cliŽnt thuis aanwezig maar blijft te allen tijde eigendom van DandelionZorg.
 • Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het DandelionZorg vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.


Artikel 3. Verwerking Persoonsgegevens

 • Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van DandelionZorg persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. DandelionZorg verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
 • In aanvulling op het voorgaande merkt DandelionTraining nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.


Artikel 3. Kosten

 • DandelionZorg hanteert voor haar diensten vaste tarieven en een vast uurtarief die jaarlijks wordt vastgesteld en neergelegd in een tarieflijst.
 • Indien de cliŽnt voor beperkte tijd geen zorg of diensten wenst te ontvangen, dient de cliŽnt dit tenminste 24 uur van tevoren te melden aan DandelionZorg. Bij niet tijdige afmelding worden bij de cliŽnt de kosten van de betreffende zorg en diensten in rekening gebracht, tenzij de cliŽnt kan aantonen dat hij als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze vordering omvat de kosten van de betreffende zorg en diensten, overeenkomstig het geldende tarief, alsmede de kosten van de administratieve werkzaamheden die verband houden met deze vordering.
 • Indien de cliŽnt niet aanwezig is op de afgesproken locatie zonder tijdige afmelding of dat er sprake is van kennelijke overmacht, dan is DandelionZorg gerechtigd kosten in rekening te brengen. Deze vordering omvat de kosten van de betreffende zorg en diensten, overeenkomstig het geldende tarief, alsmede de kosten van de administratieve werkzaamheden die verband houden met deze vordering.
 • Over verhoging van tarieven en vergoedingen zal de cliŽnt vooraf worden geÔnformeerd. Bij kostenstijging waarin niet is voorzien, kunnen tarieven zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd indien en voor zover niet strijdig met richtlijnen afgegeven door de overheid. Indien de cliŽnt met een dergelijke tariefsverhoging niet akkoord gaat, kan hij de overeenkomst beŽindigen.


Artikel 4. Betaling en factureren

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van DandelionZorg.
 • De cliŽnt is te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte betaling van de factuur, ongeacht het in aanmerking komen van gehele of gedeeltelijke vergoeding door derden.
 • De geleverde zorguren worden 4 wekelijks gefactureerd (incl. BTW). DandelionZorg behoudt zich het recht voor om een andere termijn te hanteren.
 • Na verstrijken van de betalingstermijn is de cliŽnt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De cliŽnt krijgt een aanmaning, waarin het verschuldigde factuurbedrag vermeerderd wordt met Ä 23,-- administratiekosten. De betaling van deze factuur inclusief de administratiekosten moet binnen 7 dagen plaatsvinden.
 • Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van Ä 100,-.
 • Indien de cliŽnt in verzuim is, heeft DandelionZorg het recht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten.
 • In geval van overlijden van de cliŽnt, worden de openstaande facturen, betaald door de diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).


Artikel 5. Wijziging van zorgverlening

 • Het gaat hier om wijziging van geplande zorgverlening door omstandigheden buiten de macht van de DandelionZorg. DandelionZorg heeft een inspanningsverplichting tot het leveren van afgesproken zorg. Als DandelionZorg de geplande zorg door overmacht, waaronder ziekte of calamiteit, niet kan verlenen, wordt de cliŽnt zo spoedig mogelijk geÔnformeerd en zal de zorg in overleg met de cliŽnt op een ander tijdstip worden uitgevoerd.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • DandelionZorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook op basis van onjuiste en/of onvolledige gegevens, welke door de cliŽnt en/of naaste(n) verstrekt zijn. DandelionZorg adviseert, ondersteunt en begeleidt en zal nimmer de verantwoordelijkheid overnemen van de cliŽnt.
 • Voor schade aan eigendommen van de cliŽnt, veroorzaakt door een medewerker van DandelionZorg tijdens de uitoefening van het beroep, heeft DandelionZorg een WA-verzekering afgesloten.
 • De aansprakelijkheid van DandelionZorg, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Wanneer schade is ontstaan, tijdens de werkzaamheden van DandelionZorg, dient de cliŽnt deze tijdens de zorg/dienstverlening te melden. Voor vergoedingen dient de cliŽnt de schade, na telefonisch overleg, schriftelijk met insluiting van de originele factuur binnen 10 dagen na melding te bevestigen.
 • Voor alle schaden geldt een eigen risico van Ä 50.00 voor de cliŽnt. De schade dient te allen tijde vastgesteld te kunnen worden door een expert van onze verzekeringsmaatschappij. Indien dit niet mogelijk is of mogelijk wordt gemaakt, vervalt de schadeclaim rechtshalve.
 • De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze wordt gedekt door een verzekering.
 • DandelionZorg is niet aansprakelijk voor:
 • schade die is ontstaan door (grove) nalatigheid van de cliŽnt, waardoor de schade zelfs met voorzichtigheid niet was te voorkomen; ontstaan door slijtage;veroorzaakt door verlies of diefstal door derden van aan medewerkers toevertrouwde waardeartikelen of boodschappengeld, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de medewerker.


Artikel 7. Wijzigingen en einde van de overeenkomst
De overeenkomst wordt beŽindigd:

 • met wederzijds goedvinden;
 • na opzegging van de overeenkomst door de cliŽnt of DandelionZorg;
 • op het moment dat de zorglocatie niet meer valt binnen het werkgebied van DandelionZorg (zulks ter beoordeling door DandelionZorg);
 • door overlijden van de cliŽnt; bij leven dient de cliŽnt de overeenkomst minimaal 24 uur voor de geplande zorgverlening schriftelijk op te zeggen; indien DandelionZorg de cliŽnt geen passend diensten aanbod kan doen; om overige gewichtige redenen.


Artikel 8. Klachten en geschillen
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van DandelionZorg.
De cliŽnt en DandelionZorg kunnen het geschil over de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen DandelionZorg en haar cliŽnten is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10. Slotbepaling
In alle gevallen waarin regelgeving en/of deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist DandelionZorg.Welkom | DandelionZorg | DandelionTraining | Praktische informatie | Contact | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu